Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na detskom lezeckom tréningu organizovanom spoločnosťou Rozlomity, s.r.o. v spolupráci s Rozlomity klub - občianske združenie.

 

Spoločnosť Rozlomity, s.r.o., so sídlom Študentská 1, 04001 Košice, prevádzka Lezecká Stena Rozlomity Študentská 1, 04001 Košice, IČO 48027413 (ďalej len Lezecká stena) organizuje v spolupráci s Lezeckým klubom Rozlomity klub občianske združenie, Kpt. Nálepku 9, 040 01 Košice, IČO: 31297234  detské lezecké tréningy v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej web stránke www.lezeckastenakosice.sk.

Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené aj ako Klient a Lezecká stena sa dohodli na nasledovnom znení Zmluvy:

Čl. I
Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Lezeckej steny zabezpečiť a zorganizovať detský lezecký tréning v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke a záväzok Klienta za objednaný tréning zaplatiť dohodnutú sumu a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa na detskom lezeckom tréningu.

Čl. II
Uzavretie zmluvy

 1. Klient na základe ponuky Lezeckej steny prejavil záujem o konkrétny termín detského lezeckého tréningu a zaslal Lezeckej stene vyplnenú prihlášku.
 2. Na uzavretie Zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
  • a) akceptovanie prihlášky zo strany Lezeckej steny centra a potvrdenie e-mailom na adresu Klienta
  • b) uhradenie ceny za detský lezecký tréning v plnej výške Klientom.

Čl. III
Platobné podmienky

 1. Cena za  detský lezecký tréning je stanovená v prihláške a na webovej stránke.
 2. V cene sú zahrnuté nasledovné položky:
  • a) denná starostlivosť o dieťa pod vedením skúsených a vyškolených inštruktorov,
  • b) vstupné na lezeckú stenu
  • c) zapožičanie všetkého potrebného certifikovaného lezeckého materiálu
 3. Po e-mailovom potvrdení prihlášky zo strany Lezeckej steny je potrebné do 5 pracovných dní uhradiť 100% ceny za lezecký tréning.
 4. Sumu za celý trimeter lezeckého tréningu je potrebné uhradiť najneskôr 22.9. príslušného roka. V prípade, že medzi potvrdením prihlášky a nástupom dieťaťa detský lezecký tréning zostáva časový úsek kratší než 5 dní, cena musí byť uhradená najneskôr v deň nástupu dieťaťa. Pri takto splnených podmienkach pre Klienta neplatí ods. 1 článku VI.
  • Termíny sú uvedené:
   •  na príslušnej stránke krúžkov
   • v online prihlasovacom formulári
 5. Sumu za lezecký tréning nie je možné uhrádzať po jednom mesiaci, je potrebné ju uhradiť za celý trimester. 
 6. Sumu je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • a) v hotovosti na Lezeckej Stene Rozlomity, Študentská 1, 040 01 Košice
  • b) bankovým prevodom na účet vedený v Tatra banka, a.s.,  IBAN SK38 1100 0000 0029 4446 4696   (po zaslaní fakturačných údajov a obdržaní faktúry od Lezeckej steny)
 7. V prípade, že bude suma uhradená oneskorene, Lezecká stena si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný termín detského lezeckého tréningu obsadený.
 8. V prípade, ak Lezecká stena využije svoje právo podľa ods. 4 tohto článku a odstúpi od Zmluvy, Lezecká stena sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Klienta a je povinné vrátiť Klientovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého termínu.

Čl. IV
Práva a povinnosti Lezeckého centra

 1. Lezecké centrum si vyhradzuje právo zmeniť termín detského lezeckého tréningu, ako aj miesto konania detského lezeckého tréningu, a to z nasledovných dôvodov:
  • a) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Lezeckého centra.
 2. Lezecké centrum má právo zrušiť termín detského lezeckého tréningu v nasledovných prípadoch:
  • a) nedostatočná obsadenosť termínu detského lezeckého tréningu,
  • b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
  • c) výskyt nebezpečných nákaz.
 3. V prípade zrušenia termínu detského lezeckého tréningu je Lezecké centrum povinné vrátiť cenu vo výške 90% zo zaplatenej sumy, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení termínu detského lezeckého tréningu.

Čl. V
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa na detský lezecký tréning doručiť Lezeckej stene:
  • a) zaslať online prihlasovací formulár,
  • b) uhradiť lezecký treéning.
 2. V prípade, že Klient alebo osoba ním splnomocnená nesplní ktorýkoľvek z bodov uvedených vyššie podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa do detského lezeckého tréningu, je Lezecká stena oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Klient nemá nárok na vrátenie ceny.
 3. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom časovom rozpätí.
 4. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný dieťa vyzdvihnúť, a to v určenom časovom rozpätí a na mieste určenom programom. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia dieťaťa má Lezecká stena právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Klienta poplatok z omeškania vo výške 10€.
 5. Klient alebo osoba ním splnomocnená, má povinnosť písomne informovať Lezeckú stenu:
  • a) alergiách, ktorými dieťa trpí,
  • b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
  • c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas detského lezeckého tréningu u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na detskom lezeckom tréningu obmedziť.
 6. V prípade, že Klient písomne informuje Lezeckú stenu podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Lezeckej stene vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Lezeckú stenu o dávkovaní liekov.

Čl. VI
Odstúpenie od Zmluvy

 1. V prípade odstúpenia je Klient povinný uhradiť poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:
  • a) v prípade odstúpenia do 15 pracovných dní pred nástupom na detský lezecký tréning - 0 % (Lezecká stena Klientovi vráti 100% neuvyžitej časti tréningu),
  • b) V prípade odstúpenia ak dieťa na lezecký tréning nastúpilo, ale nebude v detskom lezeckom tréningu pokračovať vôbec, rôznych dôvodov– 60% z ceny na detský lezecký tréning (Lezecká stena Klientovi vráti 40% neuvyžitej časti tréningu).
 2. Lezecká stena môže Klientovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti dieťaťa na detskom lezeckom tréningu v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza.
 3. Lezecká stena má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či tréningový poriadok. V takom prípade Klient nemá nárok na vrátenie ceny, ani jej časti.
 4. V prípade, nevyhnutného prerušenia tréningov, ktoré nie je zapríčinené Lezeckou stenou, je možné pokračovať v detských lezeckých tréningoch po ich opätovnom spustení alebo využiť uhradenú sumu na iné služby poskytované Lezeckou stenou, poprípade požiadať o storno podľa platných podmienok storna uvedených Čl.VI v bode b).

Čl. VII
Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Klient vyhlasuje, že dieťa, ktoré do detského lezeckého tréningu prihlásil:
  • a) má základné sociálne návyky,
  • b) je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,
  • c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
  • d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.
 2. Klient vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh detského lezeckého tréningu.
 3. Klient poučí dieťa pred nástupom na detský lezecký tréning, že:
  • si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tréningu a zbytočne ho neohrozovať,
  • má dodržiavať pokyny vedúceho tréningu a inštruktorov,
  • je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
  • je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

 

Miesto kde to naozaj žije lezením.

Sme s Vami a sme tu aby sme Vám poradili pri výbere toho najlepšieho čo potrebujete

Viac

Súhlasím

Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas.