Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na dennom detskom tábore organizovanom spoločnosťou Rozlomity, s.r.o. v spolupráci s Rozlomity klub - občianske združenie.

 

Spoločnosť Rozlomity, s.r.o., so sídlom Študentská 1, 04001 Košice, prevádzka Lezecká Stena Rozlomity Študentská 1, 04001 Košice, IČO 48027413 (ďalej len Lezecká stena) organizuje v spolupráci s Lezeckým klubom Rozlomity klub občianske združenie, Kpt. Nálepku 9, 040 01 Košice, IČO: 31297234 denný detský tábor v rozsahu ponuky zverejnenej na svojej web stránke www.lezeckastenakosice.sk.

Nižšie uvedené Zmluvné strany jednotlivo označené aj ako Klient a Lezecká stena sa dohodli na nasledovnom znení Zmluvy:

Čl. I
Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Lezeckej steny zabezpečiť a zorganizovať denný detský tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke a záväzok Klienta za objednaný tábor zaplatiť dohodnutú sumu a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v dennom detskom tábore.

Čl. II
Uzavretie zmluvy

 1. Klient na základe ponuky Lezeckej steny prejavil záujem o konkrétny termín denného detského tábora a zaslal Lezeckej stene vyplnenú prihlášku.
 2. Na uzavretie Zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
  • a) akceptovanie prihlášky zo strany Lezeckej steny centra a potvrdenie e-mailom na adresu Klienta
  • b) uhradenie ceny za denný detský tábor v plnej výške Klientom.

Čl. III
Platobné podmienky

 1. Cena za denný detský tábor je stanovená v prihláške a na webovej stránke.
 2. V cene sú zahrnuté nasledovné položky:
  • a) denná starostlivosť o dieťa pod vedením skúsených a vyškolených inštruktorov,
  • b) strava (obed)
  • c) pitný režim
  • d) vstupné na lezeckú stenu
  • e) zapožičanie všetkého potrebného certifikovaného lezeckého materiálu
 3. Po e-mailovom potvrdení prihlášky zo strany Lezeckej steny je potrebné do 5 pracovných dní uhradiť 100% ceny za denný tábor.
 4. Sumu je potrebné uhradiť najneskôr 22.6. príslušného roka. V prípade, že medzi potvrdením prihlášky a nástupom dieťaťa do denného detského tábora zostáva časový úsek kratší než 5 dní, cena musí byť uhradená najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora. Pri takto splnených podmienkach pre Klienta neplatí ods. 1 článku VI.
  • Termíny:
   • sú uvedené na príslušnej stránke táborov
 5. Sumu je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • a) v hotovosti na Lezeckej Stene Rozlomity, Študentská 1, 040 01 Košice
  • b) bankovým prevodom na účet vedený v Tatra banka, a.s.,  IBAN SK38 1100 0000 0029 4446 4696   (po zaslaní fakturačných údajov a obdržaní faktúry od Lezeckej steny)
  • c) v prípade zakúpenia tábora cez Zľavomat, sa storno,reklamácie a ostatné informácie ohľadom platieb riadia podmienkami Zľavomatu.
 6. V prípade, že bude suma uhradená oneskorene, Lezecká stena si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný termín denného detského tábora obsadený.
 7. V prípade, ak Lezecká stena využije svoje právo podľa ods. 4 tohto článku a odstúpi od Zmluvy, Lezecká stena sa zaväzuje bez zbytočného odkladu kontaktovať Klienta a je povinné vrátiť Klientovi cenu v plnej výške, a to do 30 dní odo dňa odmietnutia ponúknutého termínu.

Čl. IV
Práva a povinnosti Lezeckého centra

 1. Lezecké centrum si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:
  • a) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Lezeckého centra.
 2. Lezecké centrum má právo zrušiť termín denného detského tábora v nasledovných prípadoch:
  • a) nedostatočná obsadenosť termínu denného detského tábora,
  • b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
  • c) výskyt nebezpečných nákaz.
 3. V prípade zrušenia termínu denného detského tábora je Lezecké centrum povinné vrátiť cenu vo výške 90% zo zaplatenej sumy, a to do 30 dní odo dňa oznámenia o zrušení termínu denného detského tábora.

Čl. V
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora doručiť Lezeckej stene:
  • a) kópiu preukazu poistenca dieťaťa,
  • b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do denného detského tábora.
 2. V prípade, že Klient alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora, je Lezecká stena oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Klient nemá nárok na vrátenie ceny.
 3. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom časovom rozpätí.
 4. Klient alebo osoba ním splnomocnená, je povinný dieťa vyzdvihnúť, a to v určenom časovom rozpätí a na mieste určenom programom. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia dieťaťa má Lezecká stena právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Klienta poplatok z omeškania vo výške 10€.
 5. Klient alebo osoba ním splnomocnená, má povinnosť písomne informovať Lezeckú stenu:
  • a) alergiách, ktorými dieťa trpí,
  • b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
  • c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.
 6. V prípade, že Klient písomne informuje Lezeckú stenu podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Lezeckej stene vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Lezeckú stenu o dávkovaní liekov.

Čl. VI
Odstúpenie od Zmluvy

 1. V prípade odstúpenia je Klient povinný uhradiť poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:
  • a) v prípade odstúpenia do 15 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora - 0 % (Lezecká stena Klientovi vráti 100% úhrady),
  • b) v prípade odstúpenia do 2 - 9 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora - 50 % (Lezecká stena Klientovi vráti  50 % z úhrady).
  • c) V prípade odstúpenia v posledný pracovný deň pred začiatkom tábora, alebo v deň nástupu na detský tábor alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec – 100% z ceny denného detského tábora (Klient nemá nárok na vrátenie ceny).
  • d)  V prípade odstúpenia zo zdravotných dôvodov po nástupe na tábor - 30 % (Lezecká stena Klientovi vráti 70 % z úhrady)
  • V prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné storno poplatok vyžiadať do 7 dní od ukončenia tábora. Kliet je povinný odstúpenie od zmluvy a storno poplatok oznámiť písomne mailom na adresu info@lezeckastenakosice.sk alebo lezenie@rozlomity.sk.
 2. Lezecká stena môže Klientovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti dieťaťa na dennom detskom tábore v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza. Klient sa sám musí informovať, ktoré prípadne ďalšie termíny vie využiť.
 3. Lezecká stena má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade Klient nemá nárok na vrátenie ceny, ani jej časti.

Čl. VII
Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Klient vyhlasuje, že dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:
  • a) má základné sociálne návyky,
  • b) je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,
  • c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,
  • d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.
 2. Klient vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.
 3. Klient poučí dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:
  • si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať,
  • má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov,
  • je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,
  • je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

 

Miesto kde to naozaj žije lezením.

Sme s Vami a sme tu aby sme Vám poradili pri výbere toho najlepšieho čo potrebujete

Viac

Súhlasím

Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas.